KORP - narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż.  

Cena szkolenia: 350 zł

Termin szkolenia: 28.11.2015

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia / materiały.

 

Godziny zajęć: 9.00-16.00
Prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz: psycholog, neurologopeda; pracuje w ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci
i w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym; posiada 20 letni staż pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz z zaburzeniami rozwojowymi
mgr Anna Bogacz: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju;
od 5 lat pracuje w szkole integracyjnej
Forma: warsztat
Miejsce: Łódź

 

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?
Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

 

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są odpowiedzią na potrzebę stworzenia narzędzia, które pozwoli w prosty i przejrzysty sposób dokonać diagnozy rozwoju dziecka. Za pomocą kart można ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć ewentualne opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju.

Narzędzie składa się z kart oceny zawierających konkretne próby badawcze, których sposób przeprowadzenia jest dokładnie opisany w szczegółowej instrukcji. Wyniki badań są oceniane w formie punktowej i zobrazowane za pomocą profilu sfer rozwoju psychoruchowego. Do prób zawartych w Kartach dołączone są odpowiednio dobrane pomoce obrazkowe i zabawki, które ułatwiają przeprowadzenie badania, a ich stałość decyduje o obiektywności diagnozy.

Zastosowanie Kart umożliwia również ukierunkowanie dalszej pracy psychopedagogicznej z dzieckiem.

 

Program:

  1. Rozwój psychoruchowy dziecka i metody jego oceny w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej.
  2. Charakterystyka kwestionariusza.
  3. Omówienie poszczególnych kart oceny oraz zastosowanych w badaniu pomocy.
  4. Warunki przeprowadzania badania.
  5. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (wywiad z opiekunami, próby badawcze w postaci zadań i obserwacji).
  6. Profil rozwoju psychoruchowego dziecka.
  7. Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych.
  8. Analiza indywidualnych przypadków: materiał filmowy przedstawiający pełne badanie dziecka wraz z analizą wyników. Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi.
  9. Ćwiczenia praktyczne z użyciem Kart.

 

Zarejestruj się